Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” broj 3/21), a sukladno članku 13. Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Klasa: 320-01/21-01/03, Urbroj: 2117/1-1-21-4 od 26. travnja 2021. godine, Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2021. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2021. godini, za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda,

Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada,

Mjera 3. Ekološka proizvodnja,

Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima,

Mjera 5. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva,

Mjera 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda,

Mjera 7. Potpora za stvaranje, promidžbu i prodaju  županijskih proizvoda te organizaciju stručnih i znanstvenih događanja,

Podmjera 7.1. Stvaranje prepoznatljivih županijskih proizvoda,

Podmjera 7.2. Promidžba i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama,

Podmjera 7.3. Potpora za organizaciju sajmova, izložba, manifestacija i stručnih i znanstvenih skupova,

Mjera 8. Potpora za uvođenje sustava navodnjavanja na poljoprivrednim površinama,

Mjera 9. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi,

Mjera 10. Potpora za nabavu presadnica i sjemenskog sadnog materijala,

Mjera 11. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće,

Mjera 12. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme,

Mjera 13. Potpora za kupnju, građenje i opremanje staklenika i plastenika.

2. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti unutar mjera su:

Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Potpora se odobrava korisniku za: kupnju poljoprivrednog zemljišta ili zakup poljoprivrednog zemljišta, sređivanje imovinskopravnih odnosa kroz pojedinačne zemljišno knjižne postupke u cilju okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta namjenjenog za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore po jednom korisniku iznosi do 30 %  od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik, najviši iznos potpore je do 12.000,00 kuna.

Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi za:

 1. Nabavku certificiranog sadnog materijala (sadnica, cijepova),
 2. Pripremu tla i uređenju tla za sadnju i sjetvu. (čišćenje, oranje, rigolanje, bageriranje, melioracija i sl.),
 3. Nabavku i ugradnju armatura, žice, zaštitnih ograda, zaštitnih mreža.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore po jednom korisniku iznosi iznosi do 50 % od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik najviši iznos potpore je do 12.000,00 kuna.

Mjera 3. Ekološka proizvodnja

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore po jednom korisniku iznosi  do 100% , a najviše 5.000,00 kn po korisniku godišnje a Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik najviši iznos potpore je do 7.000,00 kuna.

Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u proizvodnji voća i povrća podrazumijeva: uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzoraka tla i interpretaciju rezultata uključujući preporuke za gnojidbu. Minimalna površina sa koje se uzimaju uzorci za analizu je 0,1 ha.

Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu provedenih od ovlaštenih institucija.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore do 50% od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 2.000 kuna. Godišnje.

Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik, najviši iznos potpore je do 3.000,00 kuna

Mjera 5. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi za:

 1. Nabavu – kupnja grla/kljuna stoke, pčelinjih zajednica u cilju povećanja uzgojnog stada/jata,
 2. Obnavljanje stočnog fonda izvornim i zaštićenim pasminama,
 3. Kontrolu i suzbijanje bolesti u sektoru stočarstva,
 4. Racionalizaciju troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji,
 5. Sufinanciranje troškova uzgojno selekcijskog rada za izvorne i zaštićene pasmine.

Prioritet imaju poljoprivrednici koji se bave uzgojem autohtonih pasmina.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore je do 50 % ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik, najviši iznos potpore je do 12.000,00 kuna.

Mjera 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Potpora poljoprivredniku odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivredne proizvodnje.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore po jednom korisniku iznosi do 50%  prihvatljivih troškova, a najviše do 15.000,00 kn.

Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik, najviši iznos potpore je do 20.000,00 kuna.

Mjera 7. Potpora za stvaranje, promidžbu i prodaju  županijskih proizvoda te organizaciju stručnih i znanstvenih događanja

Podmjera 7.1.

Stvaranje prepoznatljivih županijskih proizvoda

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi istraživanje tržišta, pečata i drugih administrativnih troškova, troškovi provođenja analize i utvrđivanja razine kvalitete izabranih proizvoda, troškovi kontrole proizvodnog procesa, za promidžbe i marketinške pripreme proizvoda (izrada i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda, promocija na domaćem i/ili inozemnom tržištu, izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brenda, dizajn etikete, ambalaže, te savjetodavne i druge intelektualne usluge).

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore po jednom korisniku iznosi do 40 % od prihvatljivih troškova  a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik, najviši iznos potpore je do 12.000,00 kuna.

Podmjera 7.2.

Promidžba i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Potpora za sudjelovanje na sajmovima i izložbama, na natjecanjima, festivalima, smotrama, koje su povezane s poljoprivrednom proizvodnjom, autohtonim proizvodima i očuvanjem tradicije.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore po jednom korisniku iznosi  do 50% prihvatljivh troškova, a najviše 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik, najviše najviši iznos potpore je do 7.000,00 kuna.

Podmjera 7.3.

Potpora za organizaciju sajmova, izložba, manifestacija i stručnih i znanstvenih skupova

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Potpora za organizaciju sajmova, izložbi, manifestacija i stručnih i znanstvenih skupova koje su povezane uz poljoprivrednu proizvodnju, promociju poljoprivrednih proizvoda, očuvanjem tradicije i kulturne baštine, kao i očuvanjem ugroženih područja i biološke raznolikosti, a odnosi se na organizaciju ili sudjelovanje na sajmovima, smotrama, znanstvenim skupovima i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi zakupa prostora, najma opreme, izrada kataloga i promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom događanja.

Intenzitet potpore

do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do  20.000,00 kuna godišnje.

Mjera 8. Potpora za uvođenje sustava navodnjavanja na poljoprivrednim površinama

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi odnose se na obavljanje radova na zemljištu koje je upisano u Upisnik i uvedeno u ARCOD sustav i to na površinama u vlasništvu na minimalno 0,1 ha poljoprivredne površine ili plastenika/tunela ili na površinama u dugogodišnjem zakupu min. 10 god.

Prihvatljivi troškovi su troškovi  za izgradnju jednostavnih akumulacija za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, obnovu zapuštenih bunara i prirodnih akumulacija, bušenje bunara, postavljanje sustava za navodnjavanje (kap po kap i drugi), troškovi priključka na vodoopskrbni sustav. Prihvatljivi troškovi su i troškovi nabave potrebe opreme za distribuciju vode na parceli (cijevi, ventili, rasprskivači, kapaljke, filteri i dr.).

Potpora se dodjeljuje u cilju povećanja i unaprijeđenja poljoprivredne proizvodnje.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore po jednom korisniku iznosi do 50% prihvatljivi troškova a najviše do 5.000,00kn po korisniku godišnje.

Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik, najviši iznos potpore je do 8.000,00 kuna.

Mjera 9. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Potpora se odobrava za istraživačke projekte primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima, a koji se odnose na istraživanje i razvoj u sektoru poljoprivrede, posebno na istraživanja povezana uz tržište i marketing u poljoprivredi, istraživanja u području prerade, skladištenja i čuvanja poljoprivrednih proizvoda, te istraživanja vezana uz navodnjavanje, ratarsku proizvodnju, stočarsku proizvodnju i proizvodnju voća i povrća, (provedba programa zaštite staništa biljnih i životinjskih vrsta, obnova i revitalizacija i identifikacija GEN fonda maslina, vinove loze i voćnih vrsta, revitalizacija zapuštenih i podizanje novih nasada autohtonih sorti maslina, vinove loze i voćnih vrsta, identificiranje autohtonih sorti).

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji su nastali u pripremi i provedbi istraživačkog projekta primjenjivog na poljoprivrednim gospodarstvima, a odnose se na rad istraživača, troškove instrumenata i opreme koja se upotrebljava za istraživački projekt, kao i drugi materijalni troškovi koji su nastali u izravnoj vezi s istraživačkim projektom.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna.

Mjera 10. Potpora za nabavu presadnica i sjemenskog sadnog materijala

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi za nabavku presadnica i sjemenskog sadnog materijala (presadnice, sjeme).

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore po jednom korisniku iznosi iznosi do 50 % od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, a najviše do 4.000,00 kn po korisniku godišnje.

Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik najviši iznos potpore je do 5.000,00 kuna.

Mjera 11. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi za:

 1. kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće
 2. troškovi izrade loga/oznake proizvođača, informacije o proizvodu te njegova aplikacija na ambalažu

Pravo na potporu isključivo imaju korisnici koji se nisu prijavili na istu mjeru po Programu Ruralnog razvoja RH.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore po jednom korisniku iznosi iznosi do 80 % od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, a najviše do 4.000,00 kn po korisniku godišnje.

Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik najviši iznos potpore je do 5.000,00 kuna.

Mjera 12. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi za:

 1. Nabavku novih poljoprivrednih strojeva i opreme (traktori, traktorski priključci, motokultivatori, mali poljoprivredni strojevi te druga oprema koja služi za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda te obradu poljoprivrednih površina).

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore po jednom korisniku za strojeve i opremu iznosi do 50 % od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova  i to:

 • za strojeve i opremu do 30.000,00 kn (s PDV-om) iznosi najviše do 4.000,00 kn po korisniku godišnje. Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik najviši iznos potpore je do 5.000,00 kuna.
 • za strojeve i opremu iznad 30.000,00 kn (s PDV-om) iznosi najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje. Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik najviši iznos potpore je do 12.000,00 kuna.

Mjera 13. Potpora za kupnju, građenje i opremanje staklenika i plastenika

Kratki opis i prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi kupnje, građenja i opremanja staklenika i plastenika koji uključuju montažu konstrukcije i opreme.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore po jednom korisniku iznosi iznosi do 50 % od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

Ukoliko je korisnik mladi poljoprivrednik najviši iznos potpore je do 12.000,00 kuna.

3. KORISNICI POTPORE

Korisnik potpore, po odredbama ove Odluke je „jedan poduzetnik“ – poljoprivrednici upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno upisan u Upisnik poljoprivrednika, koji imaju sjedište, odnosno prebivalište i/ili su poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Korisnik potpore je i organizator ili sudionik za organiziranje sajmova u poljoprivredi, a koji nije upisan u navedene Upisnike i koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Dubrovačko-neretvanske županije i pravne osobe registrirane za znanstvene, odnosno istraživačke radove.

Pravo na potporu isključivo imaju korisnici koji se nisu prijavili na istu mjeru po Programu Ruralnog razvoja RH.

Korisnik potpore može ostvariti potporu po ovom Programu u maksimalnom iznosu 20.000,00 kn ukupno godišnje.

Neprihvatljiva ulaganja:

-PDV u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a,

-drugi porezi, naknade, doprinosi,

-kamate,

-plaćanje u naravi,

-svi troškovi održavanja i amortizacije,

-troškova leasing, režijski troškovi i troškovi osiguranja,

-troškovi vlastitog rada.

4. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi za potpore se mogu dostaviti najkasnije do 15. studenog 2021. godine. Zahtjevi će se rješavati po vremenu zaprimanja do utroška sredstava planiranih u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu. Nakon zaprimanja Zahtjeva vrši se obrada i administrativna kontrola, po potrebi se traži pojašnjenje, dopuna ili ispravak. Na temelju odabranih prihvatljivih korisnika donosi se Odluka o dodjeli potpore.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Ispunjeni prijavni Obrazac (svaka Mjera potpore ima svoj Obrazac i na njemu popis dodatne dokumentacije koje treba dostaviti),
 2. Obrazac privole,
 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 1407,
 4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 1408,
 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova.

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom Obrascu – zahtjevu za svaku pojedinu Mjeru koji se mogu dobiti u Upravnom odijelu za gospodarstvo i more Dubrovačko-neretvanske županije ili na web stranici  www.dnz.hr.

Zahtjev za potporu se može podnijeti za više Mjera.

Korisnik popunjava Obrazac za potporu ovisno za koju Mjeru se prijavljuje i uz traženu dodatnu dokumentaciju navedenu u svakom Obrascu prijavu šalje poštom u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na sljedeću adresu:

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za  gospodarstvo i more

Zrinsko-Frankopanska 1

20355 Opuzen

sa naznakom «Potpore u poljoprivredi – za Javni poziv».

ili osobno u pisarnicu Županije (Pred Dvorom 1, Dubrovnik),

7. INFORMACIJE

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i more, tel: 672-674 ili e-mail: ivica.provic@dnz.hr

8. OSTALE ODREDBE

Odluku o dodjeli potpore donosi Župan.

Za odobrene potpore u iznosu preko 5.000,00 kuna sklopiti će se ugovor korisnikom potpore. Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu namjenu. Nadzor nad korištenjem sredstava obavljat će Upravni odjel za gospodarstvo i more Dubrovačko-neretvanske županije.

Na Javni poziv se ne mogu javiti poljoprivredna gospodarstva u stečaju ili postupku likvidacije (zatvaranja).

Dubrovačko-neretvanska županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

9. KONTROLA NA TERENU

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenski utrošenih sredstava u razdoblju od 3 godine od dana isplate potpore.

10. POVRAT SREDSTAVA

Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave tražena financijska izvješća  ili je odustao od planirane aktivnosti, dužni su odobrena sredstva vratiti, najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana utvrđene nepravilnosti.

Klasa:320-01/21-01/03
Urbroj:2117/1-1-21-5

 Župan
Nikola Dobroslavić