Općina Pojezerje putem Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Općine Pojezerje za 2023. godinu.

Javne potrebe u području kulture,  sporta i udruga građana (u daljnjem tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz Proračuna Općine Pojezerje jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu  Pojezerje  koje se Programom utvrde kao javne potrebe.

U Program javnih potreba Općine Pojezerje za 2023. godinu u skladu sa Zakonom uvrstit će se:

  • u području kulture – redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Općinu Pojezerje kao i onih utvrđenih zakonom, programi poticanja i razvoja kulturnog amaterizma.
  • u području sporta – sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti udruga i zajednica u sportu na području Općine Pojezerje.
  • u području udruga građanasufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, lovačkih udruga, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno – karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.

Prijedloge Programa mogu predlagati udruge, ustanove, trgovačka društva ili fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Prijedlozi Programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za  Općinu Pojezerje.

Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelji će dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigurava Općina Pojezerje kao i dokaz o registraciji udruge, ustanove ili trgovačkog društva.

Dosadašnji korisnici proračunskih sredstava u obvezi su priložiti i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima dobivenim od Općine Pojezerje u prethodnoj godini.

Uz obrazložene prijedloge predlagatelji će za svaki program obvezno dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pojezerje ili na web stranici Općine Pojezerje, na adresi: www.pojezerje.hr

Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenim područjima  da poštom ili neposrednom dostavom u Jedinstveni upravni odjel dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva – do 14. kolovoza 2023. godine na adresu:

OPĆINA POJEZERJE
Jedinstveni upravni odjel
Otrić-Seoci 154/2
20342 OTRIĆ-SEOCI

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave, te prijave koje se ne dostave u navedenom roku neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava. Uz prijave potrebno je navesti i vremensko razdoblje ostvarivanja predloženog programa, kao i IBAN broj žiro računa podnositelja prijave.

Otrić-Seoci, 17. srpnja 2023. godine

Načelnik:
Borislav Dominiković

Dokumentacija: