Pojezerje.hr

Pravilnik o bagatelnim nabavama

Na temelju članka 12. stavak 1. i članka 15. stavak 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) načelnik Općine Pojezerje donosi

 

Pravilnik o bagatelnim nabavama

 

Članak 1.

Poštivajući osnovna načela javne nabave i dobrog gospodarenja sredstvima Općine Pojezerje ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, tzv. bagatelne vrijednosti, a za koje sukladno člancima 12. i 15.. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), u nastavku teksta: Zakon, ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave, te uređuje način i postupak koji prethodi preuzimanju obveza na teret Općine Pojezerje.

Članak 2.

Kod nabave roba i usluga u vrijednosti od 100.000,00 kuna do 199.999,99 kuna bez PDV-a, te radova od 100.000,00 kuna do 499.999,99 kuna, službe Općine Pojezerje, u pravilu, dužne su na dokaziv način (faxom, elektronskom poštom, povratnicom i dr.) zatražiti 3 ili više ponuda, usporediti pristigle ponude po kriteriju najniže cijene ili po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, sastaviti zapisnik o pregledu, ocjeni ponuda potpisan od ovlaštenih predstavnika naručitelja.

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja te je u zapisniku o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu.

Kod ugovaranja usluga, odredba iz stavka 1. ovog Pravilnika ne primjenjuje se u dijelu prikupljanja ponuda i sastavljanja zapisnika, ukoliko je pružatelj usluga osoba čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske, odvjetničke, javnobilježničke usluge, usluge obrazovanja, zdravstvene i socijalne usluge i sl.) kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtjeva hitnost.

Članak 3.

Ukoliko se obveznopravni odnos zasniva za robu, radove i usluge vrijednosti manje od 100.000,00 kuna općina provodi postupak na slijedeći način:

  • odabire rad, robu ili uslugu po načelu dobrog gospodarenja sredstvima Općine Pojezerje.

Članak 4.

Narudžbenica mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

  • ime i prezime, odnosno tvrtka i sjedište osobe s kojom će se zasnovati obveznopravni odnos,
  • vrsta robe, radova ili usluga za izvršenje kojih nastaje obveznopravni odnos
  • potpis i pečat ovlaštene osobe.

Članak 5.

Obveze za aktivnosti koje nisu dio plana nabave mogu se preuzeti isključivo na osnovi vjerodostojne dokumentacije i u pravilu temeljem prethodno zaključenog ugovora ili narudžbenice.

U slučaju kada se za određene aktivnosti iz stavka 1. ovog članka zaključuje ugovor isti sastavlja općinska služba i dostavlja ga načelniku na potpis.

U slučaju kada se za određene aktivnosti iz stavka 1. ovog članka izdaje narudžbenica istu potpisuje načelnik Općine Pojezerje.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i njegovim sadržajem upoznat će se općinski službenici.

Klasa:406-01/17-01/01
Urbroj:2148-04-17-1
Otrić – Seoci, 17.01.2017.

Načelnik:
Borislav Dominiković

PREUZMITE DOKUMENT: Pravilnik o bagatelnim nabavama NOVI

 

Skip to content