Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „ZAŽELIMO ZAJEDNO U POJEZERJU“ (SF.3.4.11.01.0438) Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2 od 23. studenog 2024. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ZAŽELIMO ZAJEDNO U POJEZERJU“  (Javni poziv Zaželi – prevencija institucionalizacije, SF.3.4.11.01.; Europski socijalni fond; Operativni programi Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.), Kodni broj: SF.3.4.11.01.0438,

Općina Pojezerje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELIMO ZAJEDNO U POJEZERJU“  (Javni poziv Zaželi – prevencija institucionalizacije, SF.3.4.11.01.)

Potražujemo osobe za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELIMO ZAJEDNO U POJEZERJU“ (Javni poziv Zaželi – prevencija institucionalizacije).

Naziv radnog mjesta: Radnica/radnik za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

Broj traženih radnica/radnika: 15

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno (32 mjeseca)

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada:

– Administrativno područje Općine Pojezerje.

Putni troškovi: Ovisno o teritorijalnoj preraspodijeli i potrebi.

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć u pranju i glačanju rublja
 • pomoć u održavanju vlastite higijene i osobnog izgleda
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima (u okviru radnog vremena).

(Svaki zaposlenik/ica pružati će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih  korisnika.)

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • Razina obrazovanja: Završena osnovna škola, Srednja škola 3 godine, Srednja škola 4 godine, Viša ili prvostupanjska. Fakultet, akademija, magisterij, doktorat;
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidatkinja/kandidat prima.

Prijavitelji na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu Prijavnicu za posao koja sadržava i Izjavu podnositeljice/podnositelja da je suglasna/san sa svim uvjetima javnog natječaja te da daje pristanak za upotrebljavanje osobnih podataka i fotografija u okviru ovog Projekta (za ciljeve promidžbe i vidljivosti istoga).
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili Domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili preslik)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidatkinja/kandidat prima (istu je moguće dobiti od obiteljskog liječnika opće prakse).

Način podnošenja Prijave:

putem pošte na adresu Općina Pojezerje, Otrić-Seoc 154/2, 20342 Otrić-Seoci

u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni natječaj za zapošljavanje u sklopu projekta „ZAŽELIMO ZAJEDNO U POJEZERJU“ –  „NE OTVARAJ“.

Rok za podnošenje prijave:

8 dana od datuma objave natječaja (ubrajajući dan objave).

NAPOMENA:

 • Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku;
 • Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati (Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj;
 • Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidatkinje/kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas, već ju dostavljaju prije potpisa ugovora o zapošljavanju, ukoliko ista/i bude odabran/a.

Javni natječaj biti će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Općine Pojezerje (https://pojezerje.hr )

Izabrane kandidatkinje i kandidati biti će pozvani na razgovor (intervju).

Rezultati natječaja biti će objavljeni na službenoj web stranici Općine Pojezerje (https://pojezerje.hr ) te putem u Prijavnici priloženog e-mail ili GSM kontakta.

Otrić-Seoci, 11. ožujka 2024.

Načelnik,
Borislav Dominiković

DOKUMENTACIJA