Općina Pojezerje raspisuje Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Zaželimo zajedno“. Traže se radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Zaželimo zajedno“  (Javni poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III) Kodni br. UP. 02.1.1.16.0087

Potražujemo osobe za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželimo zajedno“ (Javni poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III).

Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

Broj traženih radnica: 1

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno (6 mjeseci)

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada:

Općina Pojezerje

Putni troškovi: Ovisno o teritorijalnoj preraspodijeli i potrebi.

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć u pranju i glačanju rublja
 • pomoć u održavanju vlastite higijene i osobnog izgleda
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima (u okviru radnog vremena).

(Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih  korisnika.)

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prednost pri zapošljavanju imaju:

žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Način ostvarivanja prednosti:

Kandidati su u prijavi dužni naznačiti kojoj skupini iz točke Prednost pri zapošljavanju imaju pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu:

– Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)

– Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u registar osoba s invaliditetom)

– Žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje  potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)

– Žrtve obiteljskog nasilja  uvjerenje  potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)

– Azilatnice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)

– Žene koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)

– Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila o ovisnosti o drogama

– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci ( potvrda o otpuštanju)

– Pripadnice romske nacionalne manjine ( izjava osobe o pripadnosti)

– Beskućnice (rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica).

Prijavnici na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi (NAPOMENA: priložiti dokaz o NAJVIŠEM stupnju obrazovanja)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 • vlastoručno potpisanu Prijavnicu za posao koja sadržava i Izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja te da daje pristanak za upotrebljavanje osobnih podataka i fotografija u okviru ovog Projekta (za ciljeve promidžbe i vidljivosti istoga).

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: opcina.pojezerje@du.t-com.hr

Način podnošenja Prijave:

putem pošte na adresu Općina Pojezerje, Otrić-Seoci 154/2, 20342 Otrić-Seoci

u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni natječaj za zapošljavanje u sklopu projekta „Zaželimo zajedno“ – „NE OTVARAJ“.

Rok za podnošenje prijave:

8 dana od datuma objave natječaja (ubrajajući dan objave).

NAPOMENA:

–              Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku;

–              Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati (Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Općine Pojezerje (www.pojezerje.hr).

Izabrane kandidatkinje će biti pozvane na razgovor (intervju). Svim kandidatima će se dostaviti rezultati natječaja.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Otrić-Seoci, 25.04.2023. godine.

DOKUMENTI: