Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-23-49 od 30. siječnja 2023. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželimo zajedno“ (Javni poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III) (Europski socijalni fond; Operativni programi Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.), Kodni broj: UP.02.1.1.16.0087 a temeljem članka 1. Odluke o apliciranju na projekt “Zaželi” – III. Faza (Odluka Općinskog vijeća Općine Pojezerje od 13. svibnja 2022. godine) Općina Pojezerje raspisuje

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Zaželimo zajedno“ (Javni poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III) Kodni br. UP. 02.1.1.16.0087

Potražujemo osobe za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželimo zajedno“ (Javni poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III).

Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.
Broj traženih radnica: 9
Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno (6 mjeseci)
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Općina Pojezerje

Putni troškovi: Ovisno o teritorijalnoj preraspodijeli i potrebi.

Opis poslova:
• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
• pomoć u pranju i glačanju rublja
• pomoć u održavanju vlastite higijene i osobnog izgleda
• posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
• pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
• uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima (u okviru radnog vremena).
(Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.)

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
• ženski spol
• punoljetnost
• najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
• prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prednost pri zapošljavanju imaju:
žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Način ostvarivanja prednosti:
Kandidati su u prijavi dužni naznačiti kojoj skupini iz točke Prednost pri zapošljavanju imaju pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu:
– Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)
– Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u registar osoba s invaliditetom)
– Žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
– Žrtve obiteljskog nasilja uvjerenje potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
– Azilatnice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
– Žene koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
– Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila o ovisnosti o drogama
– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci ( potvrda o otpuštanju)
– Pripadnice romske nacionalne manjine ( izjava osobe o pripadnosti)
– Beskućnice (rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica).

Prijavnici na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
• životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o završenoj školi (NAPOMENA: priložiti dokaz o NAJVIŠEM stupnju obrazovanja)
• uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
• potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
• vlastoručno potpisanu Prijavnicu za posao koja sadržava i Izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja te da daje pristanak za upotrebljavanje osobnih podataka i fotografija u okviru ovog Projekta (za ciljeve promidžbe i vidljivosti istoga).

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: opcina.pojezerje@du.t-com.hr
Način podnošenja Prijave: putem pošte na adresu Općina Pojezerje, Otrić-Seoci 154/2, 20342 Otrić-Seoci u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni natječaj za zapošljavanje u sklopu projekta „Zaželimo zajedno“ – „NE OTVARAJ“.
Rok za podnošenje prijave: 8 dana od datuma objave natječaja (ubrajajući dan objave).

NAPOMENA:
– Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku;
– Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati (Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Općine Pojezerje (www.pojezerje.hr).
Izabrane kandidatkinje će biti pozvane na razgovor (intervju). Svim kandidatima će se dostaviti rezultati natječaja.

Otrić-Seoci, 12.04.2023. godine.

Borislav Dominiković
NAČELNIK

DOKUMENTACIJA: Pojezerje – natječaj za zapošljavanje žena, Pojezerje prijavnica