Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. između Općine Pojezerje, s jedne strane i Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s druge strane, brojčane oznake: UP.02.1.1.16.0087, Općina Pojezerje temeljem članka IV. Plana prijma u službu za 2023. godinu, dana 27. ožujka 2023.godine,  raspisuje

O G L A S
za zapošljavanje na određeno vrijeme Koordinatora projekta „Zaželimo zajedno“ (Javni poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III)

Općina Pojezerje zapošljava – Koordinator projekta ” Zaželimo zajedno“ (Javni poziv Zaželi-Program zapošljavanja žena – faza III) –  1 izvršitelj/ica, srednja stručna sprema, radni odnos se zasniva na nepuno radno vrijeme od 4 sata/dan, na određeno vrijeme od 7 mjeseci.

Razina obrazovanja: Završena srednja škola

Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

  • Word
  • Excel

Radno iskustvo: nije važno

Vozački ispit: Kategorija B

Mjesto rada: Općina Pojezerje

Opis poslova:

Koordinira i implementira projektne aktivnosti, komunikacija s ciljanim skupinama, sudjeluje u njihovoj mobilizaciji, komunicira s krajnjim korisnicima, organizira rad žena, praćenje i provedba radnog plana, odgovara za pravovremeno i stručno obavljanje poslova, vođenje evidencije rada žena, vođenje knjige loko vožnje žena, odgovara za nabavu i distribuciju kućanskih i ostalih higijenskih potrepština, odgovara za dostavljanje podataka projektnom timu, izvještava voditelja projekta o rezultatima i tijeku projektnih aktivnosti na tjednoj bazi, izrađuje plan posjete korisnicima i podjelu potrepština, izrađuje izvještaje o provedbi projektnih aktivnosti i zahtjeve za nadoknadu sredstava i ostalih dokumenata, surađuje u organizaciji promotivnih aktivnosti i po potrebi obavlja druge poslove prema ugovoru.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

  • zamolba,
  • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe)

Preslike tražene natječajne dokumentacije ne moraju biti ovjerene, a nepotpune i  nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br.82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Pojezerje, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Općina Pojezerje će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Metković i na mrežnim stranicama Općine Pojezerje (www.pojezerje.hr).

– isti dan objava, neposredno na protokolu Općine Pojezerje ili poštom na adresu:

Općina Pojezerje
Otrić-Seoci 154/2,
20342 Otrić-Seoci

s naznakom:„Oglas za radno mjesto (Koordinator za Zaželimo zajedno) – NE OTVARAJ“.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.

Odabrani kandidati će biti pozvani na razgovor i/ili testiranje.

Po raspisanom natječaju ne mora se izabrati te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju Javnog natječaja.

Preuzmite dokument: Natječaj za koordinatora