Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada iz spremnika (240 L – ZELENI). U primjeni od 02.11.2022.

Korisnik usluge je dužan:

– spremnik držati na privatnom vlasništvu,

– koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge,

– odlagati u standardizirane spremnike, sakupljeni i odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku. Prilikom pražnjenja komunalnog otpada poklopac spremnika mora biti zatvoren,

– omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,

– postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

– ne smiju u spremnike, odnosno vreće za komunalni otpad odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućinu, ulje, boje, kiseline i drugi opasni otpad, te uginule životinje,

– zadužene spremnike za otpad prati i održavati u čistom stanju,

Prikupljanje reciklabilnog otpada iz plavih i žutih spremnika će se obavljati 1x mjesečno, a o samom rasporedu ćete biti naknadno obaviješteni.

Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada se drže na privatnom vlasništvu, a iznose se na mjesto prikladno za odvoz (dostupno radnicima i vozilu davatelja usluge) otpada najranije večer uoči dana odvoza. Kada započne prikupljanje otpada iz preuzetih spremnika, metalni kontejneri od 1100 L za miješani komunalni otpad će nakon kratkog prijelaznog razdoblja biti uklonjeni s javnih površina.

Raspored sakupljanja miješanog komunalnog otpada iz ZELENIH spremnika će se obavljati jedanput tjedno i to srijedom. Okvirno vrijeme odvoza je od 05:00 do 12:00.

Davatelj usluge zadržava pravo promjene rasporeda odvoza, o eventualnim promjenama biti ćete pravovremeno obaviješteni.

Na spremnicima je označen davatelj usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu.

Ukoliko iz nekog razloga niste preuzeli spremnik, ili ako trebate dodatne informacije nazovite na broj: 020 695 562 ili se obratite na mail: opcina.pojezerje1@du.t-com.hr