Na temelju članka 6. stavak 1. i 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) te članka 44. Statuta Općine Pojezerje („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 6/13, 5/18 i 22/21), načelnik Općine Pojezerje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet natječaja je poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade Kulturno-sportskog centra Pojezerje u naselju Otrić-Seoci, k.č. 3719/1, k.o. Otrić-Seoci, površine 231,70 m2.

 1. Početna cijena zakupa iznosi 30,00 kn/m2 mjesečno.
 2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe.
 3. Ponuda mora sadržavati:
  • Ime i prezime (naziv), adresu prebivališta (sjedišta),
  • OIB,
  • žiro – račun,
  • točno naznačen iznos zakupnine kojeg natjecatelj nudi po 1 m2 mjesečno. Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude te mora biti jednaka ili viša od početne visine utvrđene u natječaju.
  • precizno naznačenu djelatnost koju natjecatelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru.

Potrebna dokumentacija za natjecatelja:

 • presliku osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
 • presliku obrtnice i osobne iskaznice ako je ponuditelj obrtnik,
 • presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra ne stariji od 30 dana,
 • BON 2 ili SOL-2 za pravne osobe ne stariji od 30 dana,

Natjecatelj je dužan priložiti i:

 • potvrdu o izmirenim obvezama prema državnom proračunu
 • potvrdu o uplaćenoj jamčevini
 • dokaz o podmirenim poreznim obvezama (ne stariji od 30 dana)
 • osiguranje plaćanja: zadužnica na jednogodišnji iznos zakupnine.
 1. Sudionici u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 15.000,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun proračuna Općine Pojezerje broj: HR34 2390001 1834300008, sa pozivom na broj 21 za pravne osobe, odnosno 22 za fizičke osobe i OIB-om.
 2. Vrijeme zakupa: 10 godina.
 3. Sadašnje stanje: namještaj i oprema dosadašnjeg zakupnika.
 4. Na dan primopredaje poslovnog prostora, isti će biti slobodan od stvari dosadašnjeg zakupnika.
 5. Poslovni prostor se daje u stanju u kakvom se nalazi, a troškove uređenja snosi zakupnik bez prava potraživanja za uređenje poslovnog prostora o čemu se sačinjava zapisnik.
 6. Zakupnik je dužan započeti s obavljanjem djelatnosti u ugovorenom roku, a najkasnije roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora
 7. Rok za podnošenje pismenih ponuda je do 02. kolovoza 2022. u 12:00 sati kada će se obaviti otvaranje ponuda.
 8. Kriterij odabira je najveća ponuđena cijena po m2 poslovnog prostora.
 9. Pismene ponude na natječaj s potrebnom dokumentacijom šalju se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Pojezerje, Otrić-Seoci 154/2, 20342 Otrić-Seoci, uz napomenu „Za natječaj-ne otvarati“ ili se predaje osobno u ured Općine Pojezerje.
 10. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u zakupninu, dok se ostalim natjecateljima jamčevina vraća po okončanju natječaja.
 11. Izabrani najpovoljniji natjecatelj dužan je u roku od 8 dana od izbora zaključiti s Općinom Ugovor o zakupu.
 12. Ako odabrani natjecatelj, bez opravdanog razloga, u ostavljenom roku ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 13. Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Pojezerje, službenoj web stranici Općine Pojezerje i u dnevnom listu Slobodna Dalmacija.
 14. Sudionici natječaja poslovni prostor mogu pogledati radnim danom od 09.00 do 11.00 sati uz prethodnu najavu na tel: 020 695 562 ili mob: 099 251 7140.
 15. Nepravovremene, nepotpune ponude i ponude koje nisu podnesene od ovlaštene osobe neće se razmatrati.
 16. Općina Pojezerje zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja bez obrazloženja i snošenja bilo kakve odgovornosti prema natjecateljima.
 17. Općina Pojezerje zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu o čemu će natjecatelji biti izviješteni.
 18. Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

OPĆINA POJEZERJE

Dokument: ZAKUP poslovnog prostora KSC 2022 SD